Skjemaer og Henvendelser

På denne siden vil du finne informasjon om diverse søknader som inngår Hurum Eiendomsselskap KF. Dette kan være søknader på f. eks; Felling av grønt område, kjøp av tilleggsareal og innløsning av feste. Denne siden er for å hjelpe deg som leser til å kunne finne den informasjonen, samt gi oversikt til hva man skal gjøre under visse tiltak.

Trefelling

Om du skulle ønske å felle trær eller fjerne vegetasjon som står på kommunal grunn, så må dette søkes om. Vi i Hurum Eiendomsselskap tar hensyn til hekkeperioden og vil unngå hogst og fjerning av vegetasjon i perioden 15. april til 15. august. Dette er i sammenheng med at vilt er beskyttet av norsk lov gjennom Naturmangfoldsloven. Vi anbefaler at ikke-profesjonell hogst skjer utenfor denne perioden. Unntak fra denne loven gjelder når trær og vegetasjon skaper umiddelbar fare på eiendom og/eller mennesker.
Søknad om felling av trær/rydding av kratt grøntområde - Kommunalt areal

Kjøp av tilleggsareal

liggende tillegsareal

Dersom du ønsker å utvide tomten din og kommunen er eier av tilgrensende eiendom så kan du søke om å få kjøpe dette arealet fra kommunen.

Denne søknaden bør inneholde:

  • begrunnelse for ønsket areal
  • beskrivelse av gjeldende areal
  • størrelse/mål av areal
  • kart med markert opp areal

Du kan lage kartutskrift og finne kommunale eiendom inne på dette kartet: https://kommunekart.com/#11/59.6095/10.5602

Innløsning av feste

Når du fester en kommunal tomt, betaler du dette med en årlig festeavgift til kommunen. festetiden kan være avgrenset eller på livstid. Man kan kreve å få innløst en festetomt etter 30 år med festetid, deretter kan man kreve innløsning annethvert år.

Innløsningen av tomtefestet er regulert i Tomtefesteloven § 37 og innløsningsummen kan beregnes på 2 forkjellige måter

  1. Innløsningssummen fastsettes til 25 ganger festeavgiften man betaler på innløsningspunktet. Hvis man har avtalt en lavere innløsningssumm, er det denne som skal brukes.
  2. Innløsningsummen fastsettes til 40% av tomteverdien på innløsningspunktet med fradrag til eventuelle verdiøkning som er blitt tilført tomta. Tomteverdien kan ikke overstige markedsverdien.