Opparbeidelse av areal på sætrealleen 3

Det er ferdigstilt miljøsaneringsrapport og søknad om riving av bygget i Sætre sentrum er blitt sendt Hurum kommune v/ Plan og bygg. Vi planlegger å gjennomføre dette i løpet av 1. kvartal i 2018.
I vedtatt reguleringsplan for Sætre sentrum er eiendommen avsatt for gang-/sykkelvei og naturområdet/grønnstruktur. Bygget må derfor fjernes for gjennomføring av reguleringsplanen og opparbeiding av området. Næringsaktørene i bygget ivaretas og det tilstrebes å finne alternative lokaler.

snippen kart